A cada lladre lo que siga d'ell, i a furtar lo que es puga (Cal donar a cadascú allò que siga propietat seua o el mereixement o la reprensió que li corresponga)

Temes associats al refrany: persones