A Alboraia, mare meua, m´he de casar, que em paguen el dot en xufes i tindré que rosegar (Poble valencià de la comarca de L'Horta)

Temes associats al refrany: llocs