Costum fan lleis (La reiteració d’un fet habitual pot acabar esdevenint llei)

Temes associats al refrany: justicia