A l'instant [o a poc instant] (Al cap d'un temps brevíssim. En el mateix moment. Ara mateix, en un moment, de seguida, a l'acte)

Temes associats al refrany: temps, maneres de dirTraducción al castellano (google): Al instante [o poco instante] (Al cabo de un tiempo brevísimo)