A cop d'ull (A primera vista. Fent un examen molt breu i superficial)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma