Perdut per u, perdut per cent; Perdut per mil, perdut per mil i cinc-centes (Vol dir que la quantia de la pèrdua és relativa i poc important; que el que importa és no perdre)

Temes associats al refrany: dinersTraducción al castellano (google): Perdido por uno, perdido por ciento; Perdido por mil, perdido por mil y quinientas (Quiere decir que la cuantía de la pérdida es relativa y poco importante; que lo que importa es no perder)