Fer mala farina (Fer malifetes)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mal