Estar a les dures i a les madures [o a les dures i les madures, o a les bones i a les males] (Estar dispost a afrontar totes les situacions, favorables o adverses)

Temes associats al refrany: maneres de dir, bona, malTraducción al castellano (google): Estar a las duras ya las maduras [o en las duras y las maduras, o las buenas ya las malas] (Estar dispuesto a afrontar todas las situaciones, favorables o adversas)