Bous i vaques, i gallines amb sabates (Expressió utilitzada quan en un lloc hi ha gent de tota condició)

Temes associats al refrany: animals, gentTraducción al castellano (google): Toros y vacas, y gallinas con zapatos (Expresión utilizada cuando en un lugar hay gente de toda condición)