Ben mirat [o Mal mirat] (Considerant benvist, o malvist una cosa; mirar amb bons o mals ulls)

Temes associats al refrany: maneres de dir, be, mal