Any i vida, creix la família (Transcorrent el temps i havent-hi salut van venint els fills i fent-se grans)

Temes associats al refrany: parentiu, temps, any