Visca la Pepa (Expressió usada per referir-se a tota situació de desgavell, despreocupació o excessiva llicencia)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Viva la Pepa (Expresión usada para referirse a toda situación de desbarajuste, despreocupación o excesiva licencia)