Venir de l’hort (No estar al corrent del que passa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Venir del huerto (No estar al corriente de lo que pasa)