Valdre la pena (Expressió usada per a indicar que alguna cosa té valor o mèrit, és prou bona o interessant per a compensar els inconvenients que presenta, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Valer la pena (Expresión usada para indicar que algo tiene valor o mérito, es bastante buena o interesante para compensar los inconvenientes que presenta, etc.)