Va de bo! (En el joc de pilota valenciana, expressió amb què s'indica que s'inicia una partida)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Va de bueno! (En el juego de pelota valenciana, expresión con la que se indica que se inicia una partida)