Un preu fet de mans i recapte (Contracte en què l'obrer està obligat a fornir el treball i els materials)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Un alzado de manos y recapte (Contrato en que el obrero está obligado a proporcionar el trabajo y los materiales)