Tremolar com una fulla de poll, o com la fulla d'un arbre, o com un dragó (Tremolar molt intensament, sia de fred, sia de por, de fam, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Temblar como una hoja de piojo, o como la hoja de un árbol, o como un dragón (Tremolar muy intensamente, ya sea de frío, sea de miedo, de hambre, etc.)