Traure faves de l'olla (Experimentar una gran millora, reviscolar-se, refer-se, d'una malaltia, d'una mala situació, d'un estat precari, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Sacar habas de la olla (Experimentar una gran mejora, revivir a, rehacerse, de una enfermedad, de una mala situación, de un estado precario, etc.)