Tindre més anys que Carracuca (Tenir molta edat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, anyTraducción al castellano (google): Tener más años que Carracuca (Tener mucha edad)