Tindre [o dur] les de guanyar (Tindre probabilitats d'èxit en un assumpte)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener [o llevar] las de ganar (Tener probabilidades de éxito en un asunto)