Tindre el cap com una barcella (Ser molt tossut)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener la cabeza como una Barcella (Ser muy terco)