Tindre bons pulmons (Tindre una veu forta, tindre capacitat de cridar molt)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, bonaTraducción al castellano (google): Tener buenos pulmones (Tener una voz fuerte, tener capacidad de llamar mucho)