Tan cert com... (Expressió que ratifica una afirmació)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tan cierto como ... (Expresión que ratifica una afirmación)