Tan aviat és figa com raïm (Es diu a una persona que ara diu una cosa i suara en diu una altra de contrària)

Temes associats al refrany: maneres de dir, plantesTraducción al castellano (google): Tan pronto es higo como uva (Se dice a una persona que ahora dice una cosa y hace poco dice otra contraria)