Sortir amb un ciri trencat [o amb un estirabot] (Sortir amb raons impertinents o que no venen al cas, o bé trencar la conversa començant a parlar d’una altra cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Salir con un cirio roto [o con un despropósito] (Salir con razones impertinentes o que no vienen al caso, o bien romper la conversación empezando a hablar de otra cosa)