Sobretot canyella, que fa bon brou! (Exclamació per manifestar admiració o ponderar una cosa extraordinària)

Temes associats al refrany: menjar, animalsTraducción al castellano (google): Sobre todo canela, que hace buen caldo! (Exclamación para manifestar admiración o ponderar algo extraordinario)