Si és tord, si és mèl·lera (Expressa discussió insistent sobre detalls que no arriben a resoldre's)

Temes associats al refrany: animals, maneres de dirTraducción al castellano (google): Si es tordo, si es miel · lera (Expresa discusión insistente sobre detalles que no llegan a resolverse)