Ser un poll ressuscitat [o reviscolat] (Haver pervingut a una bona posició social, econòmica, etc., i fer-ho ostensible, fer-s'ho valdre)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un piojo resucitado [o revivido] (Haber llegado a una buena posición social, económica, etc., Y hacerlo ostensible, hacérselo valer)