Ser del morro tort (Tindre mal geni)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser del morro torcido (Tener mal genio)