Ser conseller de la cabotada (Ser una persona que a tot diu si, sense criteri propi)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Fue consejero de la cabezazo (Ser una persona que a todo dice sí, sin criterio propio)