Segons l'ase, l'albarda (Disposar les coses segons la finalitat o la categoria d'aquell per a qui es fan)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Según el asno, la albarda (Disponer las cosas según la finalidad o la categoría de aquel para quien se hacen)