Retenir la llengua (Evitar de parlar massa)

Temes associats al refrany: parlar, cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Retener la lengua (Evitar de hablar demasiado)