Remenar les cols (Intervenir poderosament en un assumpte o negoci, tenir-hi domini)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Remover las coles (Intervenir poderosamente en un asunto o negocio, tener dominio)