Quina baina m'ha passat! (Expresió de sorpresa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Qué vaina me ha pasado! (Expresión de sorpresa)