Qui està a les dures, deu estar a les madures (Estar dispost a afrontar totes les situacions, favorables o adverses)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): ¿Quién está a las duras, debe estar a las maduras (Estar dispuesto a afrontar todas las situaciones, favorables o adversas)