Que vaja [ho el faja] "Rita la Cantaora" perquè jo... (Expresió usada per a negar-se a fer alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Que vaya [lo el haga] "Rita la Cantaora" porque yo ... (Expresión usada para negarse a hacer algo)