Què hi farem! (Expressió de conformació a quelcom inevitable)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): ¿Qué vamos a hacer! (Expresión de conformación en algo inevitable)