Què vols que li fem! (Exclamació que s'usa per a posar de manifest la nostra impotènbcia i la nostra conformació daavant de determinades coses que són inevitables)

Temes associats al refrany: maneres de dir