Punt per punt (Atenint-se exactament a allò que s'expressa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Punto por punto (Ateniéndose exactamente a lo que se expresa)