Prendre la bona voluntat (Acceptar alguna cosa de bon grat per l'atenció amb què és oferida)

Temes associats al refrany: bona, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tomar la buena voluntad (Aceptar algo de buen grado por la atención con que es ofrecida)