Posar terra en l'escudella (Crear-li dificultats, fer-li difícil d'obtenir allò que voldri)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Poner tierra en la escudella (Crear-le dificultades, hacerle difícil de obtener lo que querrá)