Portar-se com un senyor (Tindre les maneres, la distinció, la noblesa, que escau a una persona d'alt rang)

Temes associats al refrany: maneres de dir, personesTraducción al castellano (google): Llevarse como un señor (Tener las maneras, la distinción, la nobleza, que corresponde a una persona de alto rango)