Poder-se comptar amb els dits [de la mà] (Ser molt pocs, haver-hi un nombre molt reduït de persones o de coses)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Poder contar con los dedos [de la mano] (Ser muy pocos, hubo un número muy reducido de personas o de cosas)