Pobre [o Pelat] com una rata, o Més pobre que una rata (Es diu d'una persona molt pobra)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Pobre [o Pelat] como una rata, o más pobre que una rata (Se dice de una persona muy pobre)