Pixar (molt) alt (Tindre moltes pretensions)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Pixar (muy) alto (Tener muchas pretensiones)