Perdre el cul [per algú o per alguna cosa] (Tindre-hi molt d’interès. Anar molt apresa)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Perder el culo [por alguien o por algo] (Tener en él mucho interés)