Per menys de res ( Expressió que denota la bona predisposició d'algú a fer alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Por menos de nada (Expresión que denota la buena predisposición de alguien a hacer algo)