Pels [o als] volts de (Expressió usada per a denotar que un lloc és molt pròxim a un altre o que una indicació de quantitat de temps té només un valor aproximat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Por [o los] alrededor de (Expresión usada para denotar que un lugar es muy próximo a otro o que una indicación de cantidad de tiempo tiene sólo un valor aproximado)