Passar la vida (Deixar transcòrrer el temps de la pròpia existència)

Temes associats al refrany: maneres de dir