Passar el rosari (Resar el rosari. Assistir a una reunió on cada u conta les seves penes. També anar remugant)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Pasar el rosario (Rezar el rosario. Asistir a una reunión donde cada uno cuenta sus penas)